ضاحی خلفان، معاون رئیس پلیس دبی و فرد نزدیک به نهادهای تصمیم گیرنده اماراتی، به سبب موضع تازه اش در خصوص توجیه عادی سازی روابط با رژیم اسرائیل، در معرض انتقادات بسیاری قرار گرفت.