منابع امنیتی لیبیاییT مفقودی حدود چهارصد نفر از شهروندان این کشور را در شهر ترهونه تایید کردند.