سیاست فرسوده و دو قطبی واشنگتن با ناتوانی خود در معرفی و تایید سفرای آمریکا در دیگر کشورهای جهان، شعار بایدن مبنی بر بازگرداندن آمریکا به عرصه بین‌الملل را با شکستی جدی مواجه کرده است.