مقامات ایالت نیویورک در آمریکا مصرف تفریحی ماری جوانا را آزاد اعلام کردند.