برای اولین بار یک زن در قطار شهری پایتخت مصر، راننده شد.