معاون بالاترین مشاور پزشکی انگلیس تصویر نگرانی‌کننده‌ای از همه‌گیری کرونا در زمستان پیش‌روی این کشور ترسیم کرد و گفت: خیلی از مردم تصور می‌کنند که همه‌گیری کرونا به پایان رسیده است؛ اما من بر این باورم که هنوز ماه‌های دشواری در زمستان پیش‌رو داریم و از این بحران عبور نکرده‌ایم.