فشار افکار عمومی لیونل مسی را به رد قرارداد ارزشمند ریاض واداشت.