بانوی ۱۱۸ ساله ژاپنی مشعل المپیک را حمل خواهد کرد.