آمارها نشان می‌دهد: کره جنوبی در سال ۲۰۴۴ به مسن ترین کشور جهان تبدیل می‌شود.