نخست وزیر آنتیگوآ و باربودا اعلام کرد، به دنبال درگذشت ملکه الیزابت دوم، وی ظرف سه سال رفراندومی را درخصوص تبدیل این کشور به یک جمهوری برگزار خواهد کرد.