برخی منابع از مرگ مشکوک سرلشکر «علی ظافر الشهری» فرمانده پایگاه هوایی ملک عبدالله جده در عربستان خبر می دهند.