یک مادر جوان پناهجوی افغانستانی در مرز ایران و ترکیه در اثر یخزدگی جان باخت.