به دنبال تیراندازی مرگبار در بیمارستان متدیست در شهر دالاس آمریکا ۲ پرستار بخش زنان کشته شدند.