بر اساس مطالعه اخیر سازمان ملل مرز زمینی میان آمریکا و مکزیک به عنوان “مرگبارترین” نقطه مرزی جهان نام گرفته است.