جدایی زن جوان از نامزد عصبی اش حادثه دلخراشی را برای او رقم زد. زن جوان که ۲ هفته از جدایی اش گذشته بود ناگهان در یک حمله ناگهانی نامزد سابقش نیمی از بینی خود را از دست داد.