برخی مغازه‌دار‌ها برای توجیه افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات خود، قبض‌های برقشان را پشت شیشه‌های مغازه‌ها نصب کرده‌اند.