۳۰ هزار نفر در مراسمی که پاپ در آن حضور داشت شرکت کردند.