سفر هیاتی از طالبان به ایران و دیدار با مقامات کشورمان با واکنش ها مختلف و متفاوتی روبرو شده است. در حالی که برخی ناظران و کارشناسان این مذاکرات را برای منافع و امنیت ایران ضروری تلقی می کنند، عده ای دیگر بر این باورند که مذاکره با طالبان به عنوان یک گروه تروریستی خلاف منافع ملی است.