در حالی که دو روز از پاسخ ایران به پیشنویس اتحادیه اروپا برای توافق احیای برجام گذشته، اما همچنان طرف های مقابل اعلام می کنند که در حال بررسی پیشنهادات جدید ایران بر روی متن اتحادیه اروپا هستند.