آقای عمویی گفت: بنا شده مذاکرات دوحه قطر با سرعت بیشتر جلو برود؛ اگر آمریکا آماده رفع تحریم ها باشد، انتظار به نتیجه رسیدن سریع مذاکرات وجود دارد.