مدیر مسئول روزنامه کیهان گفت: باید همه داشته‌های خود را برای تحقق جهاد تبیین علنی کنیم و این رفتار نیاز امروز کشور است.