وزیر خارجه چین: بشر نباید به واسطه اقیانوس به جزایر و گروه های مختلف تقسیم شود، بلکه باید از طریق اقیانوس بیشتر متحد شود تا جامعه ای با سرنوشت مشترک دریایی بسازد.