وزارت دینی سودان از حضور در همایشی مربوط به حمایت از عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی خودداری کرد.