وزرای انگلیس با تاکید بر اینکه کشورشان در مورد فروش اسلحه تصمیمات خود و نه سایر کشورها را اتخاذ می‌کند، موضوع توقف فروش سلاح انگلیس به عربستان را رد کردند.