انفجارهای انتحاری امروز در مرکز بغداد با سیلی از محکومیت گسترده داخلی و خارجی عراق همراه شد.