تنها در دو ایالت از جمع ۵۰ ایالت آمریکا شامل هاوایی و ورمونت، شمار حامیان بایدن از مخالفانش بیشتر شد.