رئیس جمهور فرانسه از تسری یافتن تعطیلی و محدودیت های کرونایی به سراسر این کشور به دلیل وخیم شدن شرایط شیوع ویروس کرونا خبر داد.