رئیس جمهوری فرانسه درباره بحران غذایی در آفریقا و خاورمیانه طی فاصله زمانی ۱۲ تا ۱۸ ماه آینده به علت جنگ اوکراین هشدار داد.