وقتی آزادی‌های من افراد دیگر را تهدید می‌کند، من تبدیل به یک فرد “بی‌مسئولیت” می‌شوم و یک شخص “بی‌مسئولیت” شهروند جامعه نیست.