امانوئل ماکرون در پی از دست دادن اکثریت پارلمانی متعلق به حزبش در انتخابات ژوئن، برای دومین بار در شش هفته اخیر، ترکیب دولت خود را تغییر داد.