رئیس جمهور فرانسه خبر داد که هنوز تصمیم خود برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را نهایی نکرده است.