حاکم امارات امروز (دوشنبه) با رئیس جمهور فرانسه در پاریس دیدار و گفتگو کرد.