دولت ماکائو با مغرضانه دانستن گزارش حقوق بشری آمریکا، از آن ابراز تاسف و خشم کرد.