مادلین آلبرایت، اولین وزیر خارجه زن در دولت آمریکا در سن ۸۴ سالگی درگذشت.