هر لیر ترکیه امروز در بازار تهران در کانال هزار تومانی معامله شد.