سیستم کفالت به عنوان سازوکاری میان کارگر خارجی و کارفرما در عربستان سعودی سرانجام پس از ۷۰ سال برچیده شد.