اعتصاب کارمندان خطوط هوایی و همچنین مسئولین کنترل ترافیک هوایی ایتالیا باعث لغو صدها پرواز در این کشور در روز یکشنبه شد.