هزاران لبنانی در اعتراض به اوضاع معیشتی و اقتصادی خود در بیروت تظاهرات کردند.