مامور تشکیل کابینه رژیم صهیونیستی با ابراز امیدواری درباره تشکیل کابینه جدید گفت که کابینه‌ای گسسته و پریشان، عملکرد خوبی نه در زمینه اقتصاد و نه در تقابل با ایران خواهد داشت