مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پنجشنبه هفته گذشته در آکادمی دیپلماتیک اروپایی با ترسیم یک خط تبعیض آمیز بین اروپا و سایر نقاط جهان، گفت: اروپا مانند باغ می‌ماند و سایر کشورهای جهان مانند جنگل است و جنگلی‌های وحشی به باغ های زیبا حمله می‌کنند. جنگل رشد بالایی دارد و دیوار نمی‌تواند از باغ محافظت کند پس باغداران باید به سراغ جنگل بروند.