انگلیس قوانین جدیدی را تصویب کرد که به این کشور اجازه می‌دهد تا خرید و فروش‌هایی که ممکن است به امنیت ملی انگلیس آسیب برساند را بررسی و در صورت لزوم در آن‌ها مداخله کند.