هنوز مشخص نیست که قطعی خدمات اینترنتی در کانادا به دلیل نقص تجهیزات مخابراتی و یا یک حمله سایبری رخ داده است.