معترضان در ایالت جورجیا با سر دادن شعار‌هایی، سخنرانی رئیس‌جمهور آمریکا در صدمین روز کاری‌اش در این سمت را برای مدتی قطع کردند.