خط لوله نفت کرکوک – جیهان که نفت عراق را به ترکیه منتقل می کند دچار آسیب شدید بر اثر انفجار شد.