قطع گسترده برق ناشی از خطا در خطوط اصلی انتقال، شهرهای بزرگ پاکستان را در خاموشی کامل فرو برد.