وزیر خارجه قطر درباره تنشزایی آمریکا در منطقه گفت که کشورش خواهان هیچ تنش یا اقدام نظامی نیست، بلکه خواهان راه حل‌هایی برای کاستن از تنش‌هاست.