وزیر امور خارجه قطر گفت که ارتباطات با آمریکا و ایران متوقف نشده و در جریان است.