قزاقستان اعلام کرد مجازات اعدام را از قوانین کیفری خود حذف کرده است.