محافظ قذافی گفت: معمر قذافی وارد سرت نشد بلکه کسی که وارد سرت شد یک فرد شبیه به او به نام “حمید ابو منیار القذافی بود. معمر قذافی وارد بنی ولید شد و سپس آنجا را ترک کرد.