با وجود کشتار مسلمانان در گذشته، جامعه اسلامی برزیل پس از قرن‌ها مقاومت، همچنان استوار است.